اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
کار محکم نهند بر اساس شریعت که هر که مبادی کار او قوی تر نهایت او عالی تر و از اینجا گفته اند که ما النهایة قال الرجوع الی البدایة می باید که هر چه تواند کرد آن بکند
انجام
خواجه حسن بصری رضی الله عنه گفت افضل زیارت قبور زیارت والدین است و افضل ایام مر زیارت را روز جمعه است و روز عیدین زیرا انکه درین روز زندگانی خویش (؟) و مردگان غمگین می باشند از ریاحین پیغمبر فرمود علیه السلام هر که زیارت کند گور مادر و پدر
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
360 ناقص
مجلد
PAK-001-1914
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول