اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
چهار درویش
زبان
اردو
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
چهار درویش
چهار درویش : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
چهار درویش
تعداد صفحات
160 ناقص
مجلد
PAK-001-0985
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
چهار درویش
زبان نگارش
اردو
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
مؤلف
مجهول