اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح مناجات سامع الدعاء
عنوان فرعی کتاب
مناجات مخمس
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
این مناجات منسوب به امیرالمومنین علی بن ابیطالب است
مؤلف
مجهول
شرح مناجات سامع الدعاء
شرح مناجات سامع الدعاء : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح مناجات سامع الدعاء
تعداد صفحات
45 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-0679
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح مناجات سامع الدعاء
عنوان فرعی
مناجات مخمس
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
توضیحات کتاب
این مناجات منسوب به امیرالمومنین علی بن ابیطالب است
مؤلف
مجهول