اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
أجوبة مسائل اسماعیل
زبان
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • 1211 هجری شمسی
 • 1248 الهجریة القمریة
 • 1832 A.D.
پاسخ
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
پرسش
اسماعیل
رسالة
أجوبة مسائل اسماعیل : پاسخ أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني پرسش اسماعیل
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رسالة
تعداد صفحات
16 کامل
مجلد
شماره ی 8 در IRN-020-0323
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1211 هجری شمسی
 • 1248 الهجریة القمریة
 • 1832 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أجوبة مسائل اسماعیل
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
تاریخ نگارش
1211 هجری شمسی
پاسخ
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
پرسش
اسماعیل