اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
منظومة فی الصلاة
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
منظومة فی الصلاة
منظومة فی الصلاة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
منظومة فی الصلاة
تعداد صفحات
39 کامل
مجلد
IRQ-001-0369
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
منظومة فی الصلاة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول