اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رساله لاله
زبان
ترکی
موضوع اصلی
مؤلف
محمدرمزی بن رشیدی