اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
حاشیة حاشیة شرح المطالع
زبان
عربی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
حاشیة شرح مطالع الأنوار تعلیق و تحشیه
عنوان اصلی
حاشیة شرح مطالع الأنوار
زبان
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • منطق
  • آثار کلی

مؤلف
علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني، أبوالحسن المیر / السید الشریف
مؤلف
مجهول
حاشیة حاشیة شرح المطالع
حاشیة حاشیة شرح المطالع : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حاشیة حاشیة شرح المطالع
تعداد صفحات
178 ناقص
مجلد
شماره ی 11 در IRN-018-0560
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حاشیة حاشیة شرح المطالع
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • موضوعات خاص
مؤلف
مجهول