اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
إرشاد المسترشدین في معرفة الضرورِي من أحکام الدین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
محمدإبراهیم بن محمدحسن الکلباسي / الکرباسي الخراساني الکاخي الإصفهاني
إرشاد المسترشدین في معرفة الضرورِي من أحکام الدین
إرشاد المسترشدین في معرفة الضرورِي من أحکام الدین : مؤلف محمدإبراهیم بن محمدحسن الکلباسي / الکرباسي الخراساني الکاخي الإصفهاني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
إرشاد المسترشدین في معرفة الضرورِي من أحکام الدین
تعداد صفحات
335 کامل
مجلد
IRN-003-0062
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
+ مکتوبات
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إرشاد المسترشدین في معرفة الضرورِي من أحکام الدین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدإبراهیم بن محمدحسن الکلباسي / الکرباسي الخراساني الکاخي الإصفهاني
إرشاد المسترشدین
إرشاد المسترشدین في معرفة الضرورِي من أحکام الدین : مؤلف محمدإبراهیم بن محمدحسن الکلباسي / الکرباسي الخراساني الکاخي الإصفهاني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
إرشاد المسترشدین
تعداد صفحات
429 کامل
مجلد
USA-001-0047
محل نگهداری
 • آمریکا
 • UCLA
توضیحات نسخه
تاریخ کتابت: در حاشیه صفحه نخست از کتاب آمده است: « و کذا مصنف هذا الکتاب ادام الله ظلاله العالی علی رؤوس الانام، سیما الکاتب الاثم»
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إرشاد المسترشدین في معرفة الضرورِي من أحکام الدین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدإبراهیم بن محمدحسن الکلباسي / الکرباسي الخراساني الکاخي الإصفهاني
إرشاد المسترشدین
إرشاد المسترشدین في معرفة الضرورِي من أحکام الدین : مؤلف محمدإبراهیم بن محمدحسن الکلباسي / الکرباسي الخراساني الکاخي الإصفهاني
کاتب محمد علی بن حاج ابوالحسن نائینی
عنوان روی نسخه
إرشاد المسترشدین
تعداد صفحات
319 کامل
مجلد
IRN-018-0227
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 27 آبان 1201 هجری شمسی
 • 4 ربيع الاول 1238 الهجریة القمریة
 • November 18, 1822 A.D.
کاتب
محمد علی بن حاج ابوالحسن نائینی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إرشاد المسترشدین في معرفة الضرورِي من أحکام الدین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدإبراهیم بن محمدحسن الکلباسي / الکرباسي الخراساني الکاخي الإصفهاني
ارشاد المسترشدین
إرشاد المسترشدین في معرفة الضرورِي من أحکام الدین : مؤلف محمدإبراهیم بن محمدحسن الکلباسي / الکرباسي الخراساني الکاخي الإصفهاني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ارشاد المسترشدین
تعداد صفحات
147 ناقص
مجلد
IRN-018-0778
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
إرشاد المسترشدین في معرفة الضرورِي من أحکام الدین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
محمدإبراهیم بن محمدحسن الکلباسي / الکرباسي الخراساني الکاخي الإصفهاني