اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
غایة المأمول في علم الأصول
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
یادداشت ابتدای کتاب نشان از نسبت این کتاب به کاشف الغطاء دارد
مؤلف
جعفر بن خضر بن یحیی المالکي الجناجي النجفي، کاشف الغطاء
غایة المأمول في علم الأصول
غایة المأمول في علم الأصول : مؤلف جعفر بن خضر بن یحیی المالکي الجناجي النجفي، کاشف الغطاء
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
غایة المأمول في علم الأصول
تعداد صفحات
522 ناقص
مجلد
IRQ-001-0323
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
غایة المأمول في علم الأصول
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • اصول فقه (آثار کلی)
توضیحات کتاب
یادداشت ابتدای کتاب نشان از نسبت این کتاب به کاشف الغطاء دارد
مؤلف
جعفر بن خضر بن یحیی المالکي الجناجي النجفي، کاشف الغطاء