اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
اردو
موضوع اصلی
توضیحات
فرهنگنامه اردو به فارسی است ، در آن بعضی افعال فارسی.زیر سطور به اردو ترجمه شده
مؤلف
مجهول
آمدن نامه
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
آمدن نامه
تعداد صفحات
83 کامل
مجلد
شماره ی 4 در PAK-001-0940
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
اردو
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات کتاب
فرهنگنامه اردو به فارسی است ، در آن بعضی افعال فارسی.زیر سطور به اردو ترجمه شده
مؤلف
مجهول