اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
خالق باری
زبان
اردو
موضوع اصلی
توضیحات
فرهنگنامه ای بصورت مثنوی است در ترجمه بعضی لغات فارسی به اردو ، ظاهرا همان نصاب دهلوی از امیر خسرو دهلوی باشد
مؤلف
مجهول
خالق باری
خالق باری : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
خالق باری
تعداد صفحات
14 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-0940
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
خالق باری
زبان نگارش
اردو
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • هندی، اردو، زبانها و ادبیات هندوستانی
توضیحات کتاب
فرهنگنامه ای بصورت مثنوی است در ترجمه بعضی لغات فارسی به اردو ، ظاهرا همان نصاب دهلوی از امیر خسرو دهلوی باشد
مؤلف
مجهول