اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب المعاملات
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
کتاب المعاملات
کتاب المعاملات : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب المعاملات
تعداد صفحات
64 کامل
مجلد
IRQ-001-0285
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
توضیحات نسخه
ناقص
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب المعاملات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول
کتاب المعاملات
کتاب المعاملات : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب المعاملات
تعداد صفحات
77 ناقص
مجلد
IRQ-001-1636
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب المعاملات
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
مؤلف
مجهول