اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
فوائد منتقی الجمان
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
منتقی الجمان از شهید ثانی است
مؤلف
مجهول
فوائد منتقی الجمان
فوائد منتقی الجمان : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
فوائد منتقی الجمان
تعداد صفحات
25 کامل
مجلد
IRQ-001-0284
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
فوائد منتقی الجمان
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • حدیث
  • علم الحدیث (اصول الحدیث: روایت، درایت)
توضیحات کتاب
منتقی الجمان از شهید ثانی است
مؤلف
مجهول