اطلاعات کتاب

جواب الفرایض+ آداب تفنگ
آداب تفنگ : مؤلف شمس الدین
کاتب مجهول
جواب الفرایض : مؤلف میان قطب الدین محمد
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
جواب الفرایض+ آداب تفنگ
تعداد صفحات
118 کامل
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-1234
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
آداب تفنگ
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
مؤلف
شمس الدین

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
جواب الفرایض
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
میان قطب الدین محمد