اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
در بیان خاصیت هفت آیت قرآن روایت کردند از رسول صلی الله علیه السلم که چنین وصیت کردند
انجام
دوازده هزار بار بگوید یا قوی یا غنی یا ملی یا وفی چهار صد امام تجربه کردند توانگر کردند دعای افسون کژدم بلیقا بلیقانی یوم تهلیفا
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
176 ناقص
مجلد
PAK-001-1078
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول