اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
اجازة لمحمدجعفر بن محمدتقی البرغاني
زبان
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
  • اردیبهشت 1237 هجری شمسی
  • شوال 1274 الهجریة القمریة
  • May 1858 A.D.
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
اجازة لمحمدجعفر بن محمدتقی البرغاني
اجازة لمحمدجعفر بن محمدتقی البرغاني : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
اجازة لمحمدجعفر بن محمدتقی البرغاني
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-020-0296
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
توضیحات نسخه
+مکتوبات دیگر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
اجازة لمحمدجعفر بن محمدتقی البرغاني
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • حدیث
  • علم الحدیث (اصول الحدیث: روایت، درایت)
تاریخ نگارش
اردیبهشت 1237 هجری شمسی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني