اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمه سفرنامه مادام دی یورند
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
  • آبان 1281 هجری شمسی
  • شعبان 1320 الهجریة القمریة
  • November, 1902 A.D.
مترجم
فریدون میرزا بن مسعود میرزا بن ناصر قاجار
ترجمه سفرنامه مادام دی یورند
ترجمه سفرنامه مادام دی یورند : مترجم فریدون میرزا بن مسعود میرزا بن ناصر قاجار
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمه سفرنامه مادام دی یورند
تعداد صفحات
266 کامل
مجلد
IRN-016-0983
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه سفرنامه مادام دی یورند
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
تاریخ نگارش
آبان 1281 هجری شمسی
مترجم
فریدون میرزا بن مسعود میرزا بن ناصر قاجار