اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
بالذات او بواسطه و هنا و ان لم یوجد بالذات لکنه موجودا بالواسطه لان المراد بالاداء المودی بقرینه البحث و المودی
انجام
بمعنی العدول قوله فضربه آه [...] جزاء الشرط محذوف یعنی ان کان الامر کذلک
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
223 ناقص
مجلد
PAK-001-0872
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
توضیحات نسخه
در آغاز و انجام افتادگی دارد.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • فلسفه (عمومی)
  • فلسفه اسلامی
  • موضوعات خاص
مؤلف
مجهول