اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
اندک خود و تارک است و هرکه سیر خورد اگر چه هیچ ندارد نایل دنیا است فامنهم و الله اعلم
انجام
مسئله ایست و بنده را از ین ورنستن(؟) چاره نباشد تا این را حاصل نکند نمازش نماز نبود یعنی کامل نگردد الله تعالی اعلم
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
35 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-0839
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
توضیحات نسخه
در آغازافتادگی دارد.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول