اطلاعات کتاب

ترجمة الصلاة
ترجمة الصلاة : مؤلف محمد، ابوالرضاء
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمة الصلاة
تعداد صفحات
15 کامل
مجلد
شماره ی 3 در PAK-001-0621
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمة الصلاة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
محمد، ابوالرضاء