اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح حصن حصین
زبان
پارسی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
الحصن الحصین شرح
عنوان اصلی
الحصن الحصین
زبان
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)

مؤلف
محمد بن محمد بن محمد بن محمد العمري الدمشقي، أبوالخیر شمس الدین ابن الجزري
مؤلف
مجهول
شرح حصن الحصین
شرح حصن حصین : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح حصن الحصین
تعداد صفحات
702 ناقص
مجلد
PAK-001-0575
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
توضیحات نسخه
از آغاز و انجام افتادگی دارد.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح حصن حصین
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول