اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
در آید و درخت طوبی را بجنباند که هر دو ورق بیکدیگر ازدن گیرد و از میان آواز برگهای و ورقهای آواز خوشش پیدا شود
انجام
الله علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین و سلم تسلیما کثیر کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب معظم شاه
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
145 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در PAK-001-0546
محل نگهداری
  • پاکستان
  • گنج بخش
کاتب
معظم شاه

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول