اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح القصیدة السریانیة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
موضوع فرعی
بر اساس کتاب
القصیدة السریانیة شرح
عنوان اصلی
القصیدة السریانیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر

مؤلف
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي، ابن عباس مشکوک
مؤلف
مجهول
شرح قصیده سریانیه
شرح القصیدة السریانیة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح قصیده سریانیه
تعداد صفحات
53 کامل
مجلد
شماره ی 2 در PAK-001-0265
محل نگهداری
 • پاکستان
 • گنج بخش
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح القصیدة السریانیة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • ادبیات عربی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مجهول