اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الحواشي علی شرح اللمعة الدمشقیة، تقریرات درس موسی بن جعفر کاشف الغطاء
زبان
عربی
موضوع اصلی
بر اساس کتاب
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة تعلیق و تحشیه
عنوان اصلی
الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
 • 20 تیر 928 هجری شمسی - 26 خرداد 929 هجری شمسی
 • 6 جمادى الثانية 956 الهجریة القمریة - 21 جمادى الاولى 957 الهجریة القمریة
 • July 11, 1549 A.D. - June 16, 1550 A.D.

مؤلف
زین الدین بن علي بن أحمد بن محمد العاملي الشامي الجبعي، ابن حاجة النحاریري الشهید الثانی
تقریر کننده
مجهول
الحواشي علی شرح اللمعة الدمشقیة، تقریرات درس موسی بن جعفر کاشف الغطاء
الحواشي علی شرح اللمعة الدمشقیة، تقریرات درس موسی بن جعفر کاشف الغطاء : تقریر کننده مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الحواشي علی شرح اللمعة الدمشقیة، تقریرات درس موسی بن جعفر کاشف الغطاء
تعداد صفحات
135 کامل
مجلد
شماره ی 5 در IRQ-001-0179
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 1206 هجری شمسی
 • 1243 الهجریة القمریة
 • 1827
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الحواشي علی شرح اللمعة الدمشقیة، تقریرات درس موسی بن جعفر کاشف الغطاء
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تقریر کننده
مجهول