اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
لوامع المسائل فی اجوبة جوامع المسائل
زبان
عربی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • 1 اسفند 1175 هجری شمسی
 • 22 شعبان 1211 الهجریة القمریة
 • February 19, 1797 A.D.
مؤلف
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
لوامع المسائل فی اجوبة جوامع المسائل
لوامع المسائل فی اجوبة جوامع المسائل : مؤلف أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
لوامع المسائل فی اجوبة جوامع المسائل
تعداد صفحات
180 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-020-0598
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • اردیبهشت 1199 هجری شمسی
 • شعبان 1235 الهجریة القمریة
 • May, 1820 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
لوامع المسائل فی اجوبة جوامع المسائل
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • کلیات
 • پرسشها و پاسخها (أسئلة و أجوبة)
تاریخ نگارش
1 اسفند 1175 هجری شمسی
مؤلف
أحمد بن زین الدین بن إبراهیم بن صقر المُطیرَفي الأحسائي البحراني