اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
[...] که هر که از دیده او یک قطره اشک بیرون آید برای خونی که از ما ریخته شده یا حقی که از ما کم کرده اند حق تعالی او را در بهشت ابد الآباد جاوید و متنعم گرداند
انجام
احوط آن است که به این طریق دویم نیت کند تا به همه اقوال عمل کرده باشد و دیگر زیاده بر آنچه مذکور شد چیزی دیگر در کار نیست والله اعلم باالصواب
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
122 ناقص
مجلد
IRN-018-0039
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
  • مرداد 1217 هجری شمسی
  • جمادى الثانية 1254 الهجریة القمریة
  • August, 1838 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول