اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
قصر و اتمام
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
 • 20 مهر 1219 هجری شمسی
 • 16 شعبان 1256 الهجریة القمریة
 • October 12, 1840 A.D.
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
قصر و اتمام
قصر و اتمام : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قصر و اتمام
تعداد صفحات
8 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-020-0415
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
قصر و اتمام
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
20 مهر 1219 هجری شمسی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
قصر و اتمام
قصر و اتمام : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب صادق بن حسن البلوچ البافقی الکرمانی
عنوان روی نسخه
قصر و اتمام
تعداد صفحات
9 کامل
مجلد
شماره ی 8 در IRN-020-0636
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • دی 1219 هجری شمسی
 • ذو القعدة 1256 الهجریة القمریة
 • December, 1840 A.D.
کاتب
صادق بن حسن البلوچ البافقی الکرمانی

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
قصر و اتمام
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
20 مهر 1219 هجری شمسی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
قصر و اتمام
قصر و اتمام : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
قصر و اتمام
تعداد صفحات
12 کامل
مجلد
شماره ی 4 در IRN-020-0294
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • قرن دوازدهم هجری شمسی
 • القرن الثالث عشر الهجریة القمریة
 • 18th Century A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
قصر و اتمام
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • فقه و اصول فقه
 • فقه مذاهب
تاریخ نگارش
20 مهر 1219 هجری شمسی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني