اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمه الطرائف فی معرفت مذاهب الطوائف
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مترجم
مجهول
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
ترجمه الطرائف فی معرفت مذاهب الطوائف
ترجمه الطرائف فی معرفت مذاهب الطوائف : مترجم مجهول مؤلف علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
ترجمه الطرائف فی معرفت مذاهب الطوائف
تعداد صفحات
325 ناقص
مجلد
IRN-018-0050
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه الطرائف فی معرفت مذاهب الطوائف
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فرق اسلامی
  • مذاهب کلامی
مترجم
مجهول
مؤلف
علي بن موسی بن جعفر بن محمد الحسني، أبوالقاسم رضي الدین ابن طاووس