اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
آغاز
مران ز درگه خویشم مبند را امید / که جز در تو مرا نیست ملجای و پناهی / از خلق همرهی طلبی این چه گمرهی است
انجام
ای خوش آن کس که این دولت برد / ظالمان رفتند و ماند آن ظلم ها / قرن ها در قرن ها در قرن ها / نام نیکی گر بماند را دمی [...]
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
318 ناقص
مجلد
IRN-018-0043
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول