اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
فرمود مادر و پدر را خوشنود دار، گفت میخواهم در گور تنها نباشم فرمود سوره تبارک را بعد از نماز خفتن میخوان گفت میخواهم هرگز مکر و همی بمن نرسد فرمود سوره یس را هر روز میخوان
انجام
در مقام شفقت باشید بل ظهور این معنی را نسبت بجمیع موجودات فرض عین و عین فرض شمرند تا از قبل کلمه الشفقة علی الله بهرمند گردند
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
120 کامل
مجلد
IRN-020-0007
محل نگهداری
  • ایران
  • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول