اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
فصل الخطاب صغیر
زبان
عربی
موضوع اصلی
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
فصل الخطاب صغیر
فصل الخطاب صغیر : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
فصل الخطاب صغیر
تعداد صفحات
98 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-020-0006
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
فصل الخطاب صغیر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
فصل الخطاب الهادی الی طریق الصواب
فصل الخطاب صغیر : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
فصل الخطاب الهادی الی طریق الصواب
تعداد صفحات
123 ناقص
مجلد
شماره ی 1 در IRN-020-0244
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1230 هجری شمسی
 • 1268 الهجریة القمریة
 • 1851 A.D.
توضیحات نسخه
به اضافه منظوماتی از محمد خان قاجار کرمانی
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
فصل الخطاب صغیر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
فصل الخطاب الهادی الی طریق الصواب
فصل الخطاب صغیر : مؤلف محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
فصل الخطاب الهادی الی طریق الصواب
تعداد صفحات
142 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-020-0674
محل نگهداری
 • ایران
 • نسخ دراویش شیخیه ی کرمان
تاریخ کتابت
 • 1231 هجری شمسی
 • 1269 الهجریة القمریة
 • 1852 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
فصل الخطاب صغیر
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • متون احادیث
مؤلف
محمدکريم بن إبراهيم قاجار کرماني