اطلاعات کتاب

دیوان
دیوان : مؤلف مسیحی
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
220 کامل
مجلد
IRN-016-1059
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
 • قرن یازدهم هجری شمسی
 • القرن الثانی عشر الهجریة القمریة
 • 17th Century A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانها و ادبیات ایرانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات فارسی
 • آثار (شامل مجموعه ها و جنگها)
 • شعر
مؤلف
مسیحی