اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
کتابی فقهی است که فصولش با کلمه مصباح اغاز می شود
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب محمد علي بن ابي الحسن النائیني
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
377 کامل
مجلد
IRN-016-0330
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
تاریخ کتابت
  • 1200 هجری شمسی
  • 1237 الهجریة القمریة
  • 1821 A.D.
توضیحات نسخه
کاتب
محمد علي بن ابي الحسن النائیني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • اصول فقه (مباحث خاص)
توضیحات کتاب
کتابی فقهی است که فصولش با کلمه مصباح اغاز می شود
مؤلف
مجهول