اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
مدخل منظوم
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
به مبارکشاه غوری و عبدالجبار خجندی منسوب است
مؤلف
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر مشکوک
مدخل منظوم
مدخل منظوم : مؤلف محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مدخل منظوم
تعداد صفحات
14 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-013-0102
محل نگهداری
 • ایران
 • محمد ميرزا کاظميني - مجموعه ي اول
توضیحات نسخه
کتابت در سده 13ق، با تاریخ کتابت 1127 و 1130 در رساله چهارم و پنجم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مدخل منظوم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
توضیحات کتاب
به مبارکشاه غوری و عبدالجبار خجندی منسوب است
مؤلف
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر مشکوک
مدخل منظوم
مدخل منظوم : مؤلف محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مدخل منظوم
تعداد صفحات
29 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-018-0473
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مدخل منظوم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
توضیحات کتاب
به مبارکشاه غوری و عبدالجبار خجندی منسوب است
مؤلف
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر مشکوک
مدخل منظوم
مدخل منظوم : مؤلف محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
مدخل منظوم
تعداد صفحات
25 کامل
مجلد
شماره ی 3 در IRN-018-0473
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
مدخل منظوم
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • آداب و رسوم
 • مباحث خاص (آداب و رسوم زندگی)
توضیحات کتاب
به مبارکشاه غوری و عبدالجبار خجندی منسوب است
مؤلف
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي، أبوجعفر نصیرالدین خواجه نصیر مشکوک