اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
ترجمه سفرنامه دکتر اوئیلز به ممالک ایران
زبان
پارسی
موضوع اصلی
تاریخ نگارش
  • 22 اسفند 1268 هجری شمسی
  • 22 رجب 1307 الهجریة القمریة
  • March 13, 1890 A.D.
مترجم
میرزا سید عبدالله
سفرنامه دکتر اوئیلز به ممالک ایران
ترجمه سفرنامه دکتر اوئیلز به ممالک ایران : مترجم میرزا سید عبدالله
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
سفرنامه دکتر اوئیلز به ممالک ایران
تعداد صفحات
225 کامل
مجلد
IRN-016-0878
محل نگهداری
  • ایران
  • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
ترجمه سفرنامه دکتر اوئیلز به ممالک ایران
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • تاريخ جهان و تاریخ اروپا، آسیا، آفریقا، استرالیا، زلاند نو و غیره
  • تاریخ آسیا
  • تاریخ ایران
  • سفرنامه ها - سیر و سیاحت
تاریخ نگارش
22 اسفند 1268 هجری شمسی
مترجم
میرزا سید عبدالله