اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
شرح ألفیة ابن مالک
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
شرح ألفیة ابن مالک
شرح ألفیة ابن مالک : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح ألفیة ابن مالک
تعداد صفحات
206 ناقص
مجلد
IRN-003-0043
محل نگهداری
  • ایران
  • کتابخانه حائري - قم
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح ألفیة ابن مالک
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
مؤلف
مجهول