اطلاعات کتاب

أدعیة
أدعیة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أدعیة
تعداد صفحات
222 ناقص
مجلد
IRN-018-0110
محل نگهداری
  • ایران
  • مدرسه صدر
توضیحات نسخه
انتهای آن ناقص میباشد.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أدعیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول