اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
عربی
موضوع اصلی
آغاز
و کلّ شیئ احصیناه فی امام مبین بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحها و القمر اذا تلها و النّهار اذا جلّها و اللّیل اذا یغشها و السّماء و ما بنها و الارض و ما طحها و نفس و ما سوّها فالممها فجورها و تقویها قد افلح من زکیها و قد خاب من دسّها...
انجام
فرستادن نهم دل را بجای دیگر مشغول نساختن و هم بگناه خود مقر بودن باز هم اب از چشم باریدن دوازدهم از برادران مؤمن باو اوردن سیزدهم از حرام اجتناب نمودن چهاردهم صدقه بفقرا دادن تا اثر دعا ظاهر شود و الله اعلم بالصواب.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
42 ناقص
مجلد
شماره ی 5 در USA-001-0235
محل نگهداری
  • آمریکا
  • UCLA
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول