اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
موضوع فرعی
آغاز
آفات مخصوص حق سبحانه و تعالی است و همچنین صلوات طیب یعنی صفات کامله مخصوص اوست یا انکه رحمتهایخوب مخصوص اوست که ببندگان خود عطا میکند و بنابرین محتملست که مراد از تحیات نیز این باشد که تحیتهایی که بندگان با یکدیگر میکنند از تواضعهاو دیدنها بکاری نمی آید ...
انجام
و نظر بمسافر که وارد شود تمامی تحیت بعد از سلام دست در گردن یکدیگر کردنست و اگر تحیتی بغیر سلام کنید اولا سنتست که بعد از ان سلام بگویند و بهتر آنست که اول سلام کنند و دیگر تواضعات دیگر چون حق سبحانه و تعالی فرموده است که هر گاه داخل شوید در خانها پس سلام کنید بر یکدیگر که سلام تحیتی است از جانبحق سبحانه.
مؤلف
مجهول
کتاب
کتاب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
کتاب
تعداد صفحات
144 کامل
مجلد
USA-001-0042
محل نگهداری
  • آمریکا
  • UCLA
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
کتاب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • آداب و رسوم
  • مباحث خاص (ادعیه - اذکار - اوراد - اعمال)
مؤلف
مجهول