اطلاعات کتاب

شرح قواعد العلامة
شرح قواعد العلامة : مؤلف جعفر بن خضر بن یحیی المالکي الجناجي النجفي، کاشف الغطاء
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
شرح قواعد العلامة
تعداد صفحات
244 کامل
مجلد
IRQ-001-0030
محل نگهداری
  • عراق
  • موسسه کاشف الغطاء
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
شرح قواعد العلامة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه مذاهب
مؤلف
جعفر بن خضر بن یحیی المالکي الجناجي النجفي، کاشف الغطاء