اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
حساب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
حساب
حساب : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
حساب
تعداد صفحات
4 کامل
مجلد
IRN-015-0329
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
حساب
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • رياضيات - كامپيوتر - آمار
مؤلف
مجهول