اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
الأمثلة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
الأمثلة
الأمثلة : مؤلف مجهول
کاتب إسماعیل بن عبدالرزاق الأبیاني النطنزي
عنوان روی نسخه
الأمثلة
تعداد صفحات
40 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-015-0312
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 16 اردیبهشت 1156 هجری شمسی
 • 28 ربيع الاول 1191 الهجریة القمریة
 • May 5, 1777
کاتب
إسماعیل بن عبدالرزاق الأبیاني النطنزي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الأمثلة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول
الأمثلة
الأمثلة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
الأمثلة
تعداد صفحات
59 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-018-0624
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
توضیحات نسخه
تنها بخشی از کتاب های جامع المقدمات در صرف و نحو را دربر می گیرد
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
الأمثلة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبان و ادبیات عربی
 • زبان عربی
مؤلف
مجهول