اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
دیوان
زبان
ترکی
موضوع اصلی
مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
دیوان
دیوان : مؤلف محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
206 کامل
مجلد
IRN-015-0173
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 27 شهریور 1266 هجری شمسی
 • 1 محرم 1305 الهجریة القمریة
 • September 18, 1887
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
دیوان
دیوان : مؤلف محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
200 کامل
مجلد
IRN-015-0275
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 18 شهریور 1169 هجری شمسی
 • 1 محرم 1205 الهجریة القمریة
 • September 9, 1790
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
دیوان
دیوان : مؤلف محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
200 کامل
مجلد
IRN-015-0291
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 18 شهریور 1169 هجری شمسی
 • 1 محرم 1205 الهجریة القمریة
 • September 9, 1790
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
دیوان
دیوان : مؤلف محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
دیوان
تعداد صفحات
160 ناقص
مجلد
IRN-016-0553
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
دیوان
زبان نگارش
ترکی
موضوع اصلی
 • زبان و ادبيات
 • زبانهای ترکی
مؤلف
محمد بن سلیمان البغدادي، فضولي