اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
رسالة
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
در تجهیز میت که منتخب و برگرفته از کتاب زاد المعاد است
مؤلف
مجهول
رساله
رسالة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
رساله
تعداد صفحات
148 کامل
مجلد
IRN-015-0244
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
رسالة
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • فلسفه - روان شناسی - دين
  • اسلام
  • فقه و اصول فقه
  • فقه (آثار کلی)
توضیحات کتاب
در تجهیز میت که منتخب و برگرفته از کتاب زاد المعاد است
مؤلف
مجهول