اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
کتاب
زبان
پارسی
موضوع اصلی
توضیحات
این کتاب شامل قصص و مواعظ می باشد