اطلاعات کتاب

نقد الرجال
نقد الرجال : مؤلف مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نقد الرجال
تعداد صفحات
384 کامل
مجلد
IRN-003-0021
محل نگهداری
 • ایران
 • کتابخانه حائري - قم
توضیحات نسخه
27در نخستین صفحه تاریخ محرم 1379ق دیده می شود جابجایی اوراق
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نقد الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
نقد الرجال
نقد الرجال : مؤلف مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
کاتب جلال الدین محمد المازندراني
عنوان روی نسخه
نقد الرجال
تعداد صفحات
530 کامل
مجلد
IRN-015-0092
محل نگهداری
 • ایران
 • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
 • 15 آبان 1066 هجری شمسی
 • 1 محرم 1099 الهجریة القمریة
 • November 6, 1687
کاتب
جلال الدین محمد المازندراني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نقد الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
نقد الرجال
نقد الرجال : مؤلف مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نقد الرجال
تعداد صفحات
606 کامل
مجلد
IRQ-001-1080
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 28 اردیبهشت 1055 هجری شمسی
 • 5 ربيع الاول 1087 الهجریة القمریة
 • May 17, 1676
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نقد الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
نقد الرجال
نقد الرجال : مؤلف مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
کاتب أحمد بن حجاز الحسیني
عنوان روی نسخه
نقد الرجال
تعداد صفحات
557 کامل
مجلد
IRQ-001-1549
محل نگهداری
 • عراق
 • موسسه کاشف الغطاء
تاریخ کتابت
 • 5 فروردین 1056 هجری شمسی
 • 20 محرم 1088 الهجریة القمریة
 • March 24, 1677
کاتب
أحمد بن حجاز الحسیني

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نقد الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
نقد الرجال
نقد الرجال : مؤلف مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نقد الرجال
تعداد صفحات
354 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-016-0449
محل نگهداری
 • ایران
 • گنجینه اصفهان
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نقد الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
نقد الرجال
نقد الرجال : مؤلف مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نقد الرجال
تعداد صفحات
422 کامل
مجلد
IRN-018-0121
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نقد الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
نقد الرجال
نقد الرجال : مؤلف مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
نقد الرجال
تعداد صفحات
390 کامل
مجلد
IRN-018-0414
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 14 مرداد 1213 هجری شمسی
 • 30 ربيع الاول 1250 الهجریة القمریة
 • August 5, 1834 A.D.
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نقد الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
نقد الرجال
نقد الرجال : مؤلف مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
کاتب محمدتقی بن محمدمقیم الموسوي الرضا التوفیقي
عنوان روی نسخه
نقد الرجال
تعداد صفحات
516 کامل
مجلد
IRN-018-0649
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • تیر 1186 هجری شمسی
 • جمادى الاولى 1222 الهجریة القمریة
 • July 1807 A.D.
کاتب
محمدتقی بن محمدمقیم الموسوي الرضا التوفیقي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نقد الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
نقد الرجال
نقد الرجال : مؤلف مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي
کاتب علی اکبر بن حاجي محمد تربتي
عنوان روی نسخه
نقد الرجال
تعداد صفحات
394 ناقص
مجلد
IRN-018-0597
محل نگهداری
 • ایران
 • مدرسه صدر
تاریخ کتابت
 • 19 شهریور 1191 هجری شمسی
 • 4 رمضان 1227 الهجریة القمریة
 • September 10, 1812 A.D.
کاتب
علی اکبر بن حاجي محمد تربتي

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
نقد الرجال
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
 • فلسفه - روان شناسی - دين
 • اسلام
 • حدیث
 • طبقات و تراجم محدثین و حفاظ (جمعی)
مؤلف
مصطفی بن الحسین الحسیني التفرشي