اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
منشآت
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مؤلف
مجهول
منشآت
منشآت : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
منشآت
تعداد صفحات
20 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-015-0094
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 2 مرداد 1320 هجری شمسی
  • 1 رجب 1360 الهجریة القمریة
  • July 24, 1941
توضیحات نسخه
صورت چند نامه است که سیاهه برداشته شده است به شکل مورب
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
منشآت
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • كليات
  • مجموعه ها - سری ها - مجموعه آثار
مؤلف
مجهول