اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
أجوبة السؤال إلی القواعد الصرفیة
زبان
عربی
موضوع اصلی
توضیحات
جواب سوالی است که در قواعد صرفی از مولف پرسیده شده و او جواب داده است و نامی از خود نمی آورد
مؤلف
مجهول
أجوبة السؤال إلی القواعد الصرفیة
أجوبة السؤال إلی القواعد الصرفیة : مؤلف مجهول
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
أجوبة السؤال إلی القواعد الصرفیة
تعداد صفحات
60 کامل
مجلد
IRN-015-0089
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
أجوبة السؤال إلی القواعد الصرفیة
زبان نگارش
عربی
موضوع اصلی
  • زبان و ادبيات
  • زبان و ادبیات عربی
  • زبان عربی
توضیحات کتاب
جواب سوالی است که در قواعد صرفی از مولف پرسیده شده و او جواب داده است و نامی از خود نمی آورد
مؤلف
مجهول