اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
فرسنامه
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مترجم
مجهول
مؤلف
أرسطو / أرسطاطاليس اليوناني
فرسنامه
فرسنامه : مترجم مجهول مؤلف أرسطو / أرسطاطاليس اليوناني
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
فرسنامه
تعداد صفحات
44 کامل
مجلد
شماره ی 1 در IRN-015-0063
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 23 تیر 1273 هجری شمسی
  • 11 محرم 1312 الهجریة القمریة
  • July 14, 1894
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
فرسنامه
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • جانور شناسي
مترجم
مجهول
مؤلف
أرسطو / أرسطاطاليس اليوناني