اطلاعات کتاب

عنوان اصلی
تنکلوشا
زبان
پارسی
موضوع اصلی
مترجم
مجهول
مؤلف
تنکلوشا البابلي
تنکلوشا
تنکلوشا : مترجم مجهول مؤلف تنکلوشا البابلي
کاتب مجهول
عنوان روی نسخه
تنکلوشا
تعداد صفحات
40 کامل
مجلد
شماره ی 2 در IRN-015-0054
محل نگهداری
  • ایران
  • کاشان - سلطاني - عاطفي
تاریخ کتابت
  • 5 شهریور 1268 هجری شمسی
  • 1 محرم 1307 الهجریة القمریة
  • August 27, 1889
کاتب
مجهول

اطلاعات کتاب شناسی

عنوان
تنکلوشا
زبان نگارش
پارسی
موضوع اصلی
  • علوم
  • فيزيك
مترجم
مجهول
مؤلف
تنکلوشا البابلي